Lomaý goşa gatlak kiçi ýumurtga bişiriji elektrik ýumurtga gazany

Gysga düşündiriş:

1.220V AC 50Hz 360Wýumurtga bişiriji gazan
2.Gaplaň (PP)) iki gatlak
3. Önümiň ululygy: 198 * 177 * 270mm
4.Timer kommutatory(0-30 minutdan wagt bellemek)
5.304 Poslamaýan ýyladyş plastinkasy
6. Bir gezekde 1-den 14-e çenli ýumurtga bişirmek üçin,
7.Açyk PP ýokarky gapagy: Bir göz bilen nahar bişirmek prosesi
8.Gaplaýyş çarçuwasy: Bugly ýumurtga we gapda ýerleşdirilen her dürli iýmit
9. Poslamaýan polatdan ýyladyş plastinkasy: SUS304 Gowy ýylylyk geçirijiligi bilen ýokary hilli poslamaýan polat
10. Wagtlaýyn düzmek: dürli iýmitlere görä wagt kesgitläp biler
11. Ölçeg käsesi: Ölçeg boýunça dürli nahar bişirmek derejesindäki ýumurtgalary gaýnatmak üçin suw goşuň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. eggsumurtga bişirmek, suwuk ýumurtga, çörek we beýleki iýmitleri hem bişirip biler;
2. Dürli tagam: aşpeziň netijesini dolandyryp biler;
3. Howpsuzlyk: suwy ýapmak funksiýasy ýok;
4. Nahar bişirilende ýumurtga ýarylmaz;
5.Düýji, ýokumly, balyk ysy ýok;
6. Wagt we elektrik toguny tygşytlaň:304poslamaýan polatdan ýyladyş plastinkasy
7. eňil gabygy: wagt we suw tygşytlamak bilen, ýumşak, orta ýa-da gaty gaýnadylan 14 ýumurtga bişirmeli.Eggs yzygiderli çykýar,
8.Awokado tosty bilen jübütlense ýa-da ýumurtga taýýarlan bolsa, aňsat ýumurtga bişirijiýumurtga gazany, gök önüm ýa-da iýmit bugy we başgalar!
9. Ykjam tygşytlaýjy dizaýn:Yatakhanalar, kwartiralar, RV ýa-da ofis üçin mekdebe çenli sowgat hökmünde ajaýyp.Ykjam we ýeňil, saklamak üçin çyzgylara aňsatlyk bilen gabat gelýär ýa-da islendik öý aşhanasyna gyzykly we reňkli aksent hökmünde hasapda goýulýar.
10. gumurtga bişiriji bazasy;Gap-gaç ýuwýan maşyn, ygtybarly aýrylýan bölekler:iki gatlak7-gumurtga gapagy, berklik bellikleri we arassa gapak bilen ölçeýän käse.Şeýle hem 16 sany lezzetli resept bilen görkezme gollanmasy bar!
11. eggsumurtga islän görnüşiňizde bişiriň-ýumşak / orta / gaty gaýnadylan, köp maşgala ýa-da öý hojalygy üçin ajaýypgötermektagamy, enjamy dakyň, suw ölçäň / goşuň, ýumurtga taşlaň we açyň, nahar bişirmek sikli gutarandan soň eşidilýän ses size duýduryş berer.

G2152 (4)
G2152 (5)
G2152 (2)
G2152 (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň