Çalt ýumurtga bişiriji: Gaty gaýnadylan ýumurtga, balykly ýumurtga, dogramaly ýumurtga ýa-da awto ýapmak aýratynlygy bolan 6 sany ýumurtga kuwwaty elektrik ýumurtga bişirijisi

Gysga düşündiriş:

110V / 230V AC 50Hz 360W

Model: ZDQ2153
Coverokarky gapak (PP),
Önümiň ululygy: 198 * 177 * 191mm
1 minutdan 30 minuta çenli Timer bilen el düwmesi
SUS304 atingyladyş plastinkasy we SUS304 tarelka
Iki gatly bir wagtyň özünde 1-den 14-e çenli ýumurtga bişirmek üçin ýumşak, orta, gaty gaýnadylan, balykly, buglanan ýumurtga, gök önümler we kömelek, 7 ýumurtga kuwwatly spadger elektrik ýumurtga bişiriji, poslamaýan polat gap, awtoulag bilen çalt ýumurtga gazany Softumşak, orta, gaty gaýnadylan, brakonly, buglanan ýumurtga, gök önümler we köfte, 14 ýumurtga kuwwaty bolan SUS304 poslamaýan polat gapagy ýapyň

bugly mekgejöwen, bulka, Dumplings, Sterilizasiýa süýt çüýşesi üçin hem ulanyň

 

Bu element hakda

  • Köp wezipeli we çalt ýumurtga bişiriji gumurtga gazany: Görkezmelere eýerip, ýumurtgalar elmydama ajaýyp taýýarlanar.Softumşak, orta, gaty gaýnadylan, balykly, buglanan ýumurtga, gök önümler we köfte birnäçe minutyň içinde ýasalyp bilner.Maslahat: Ölçeg käsesi haýsy ýumurtga ýasamak isleseňiz, näçe suw goýmalydygyny aýdýar.Diňe lezzetli we ýokumly ertirlikden lezzet alyň!
  • Sevenedi ýumurtga / on dört ýumurtga kuwwaty we çydamly material: qualityokary hilli poslamaýan polat ýumurtga saklaýjy gap, iýmit derejesindäki materialdan ýasalýar. Eggumurtga gazany poslamaýan, çydamly we arassalamak aňsat.Sevenedi-on dört ýumurtga kuwwaty maşgalalaryň we ofis işgärleriniň isleglerini kanagatlandyryp biler.
  • Amatly we ygtybarly aýratynlyk: Nahar bişirmek üçin aňsat we amatly.Başlamak üçin açmak / öçürmek düwmesini basyň, awtomatik ýapmak funksiýasy aşa köp iýmegiň öňüni alýar we howpsuz ulanylmagyny üpjün edýär.Bu ajaýyp ýumurtga öndüriji, durmuşyňyzyň hilini ýokarlandyrmaga kömek eder.
  • Pikirli we giňişligi tygşytlaýan dizaýn: Döwrebaplaşdyrylan dizaýn, lýubkany arassalanyňyzda barmaklaryňyzyň agyrmagynyň öňüni alyp biler.Göçme bug bugy ýeňil we öýüňizde saklamak aňsat.
  • 100% kanagatlanarly müşderi hyzmaty: 100% kanagatlandyrmagyňyz iň esasy meseledir.Şükür güni, Çirstmas, Doglan gün ýa-da başga aýratyn günlerde sowgat almak üçin pikiriňizi dynç alyň.Eggumurtga bişirijisini nädip ulanmalydygy barada has giňişleýin maglumat üçin Ulanyjy görkezmesini almak üçin aşak aýlaň.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň