Önümler

 • Çalt ýumurtga bişiriji: Gaty gaýnadylan ýumurtga, balykly ýumurtga, dogramaly ýumurtga ýa-da awto ýapmak aýratynlygy bolan 6 sany ýumurtga kuwwaty elektrik ýumurtga bişirijisi

  Çalt ýumurtga bişiriji: Gaty gaýnadylan ýumurtga, balykly ýumurtga, dogramaly ýumurtga ýa-da awto ýapmak aýratynlygy bolan 6 sany ýumurtga kuwwaty elektrik ýumurtga bişirijisi

  110V / 230V AC 50Hz 360W

  Model: ZDQ2153
  Coverokarky gapak (PP),
  Önümiň ululygy: 198 * 177 * 191mm
  1 minutdan 30 minuta çenli Timer bilen el düwmesi
  SUS304 atingyladyş plastinkasy we SUS304 tarelka
  Iki gatly bir wagtyň özünde 1-den 14-e çenli ýumurtga bişirmek üçin ýumşak, orta, gaty gaýnadylan, balykly, buglanan ýumurtga, gök önümler we kömelek, 7 ýumurtga kuwwatly spadger elektrik ýumurtga bişiriji, poslamaýan polat gap, awtoulag bilen çalt ýumurtga gazany Softumşak, orta, gaty gaýnadylan, brakonly, buglanan ýumurtga, gök önümler we köfte, 14 ýumurtga kuwwaty bolan SUS304 poslamaýan polat gapagy ýapyň

  bugly mekgejöwen, bulka, Dumplings, Sterilizasiýa süýt çüýşesi üçin hem ulanyň

   

  Bu element hakda

  • Köp wezipeli we çalt ýumurtga bişiriji gumurtga gazany: Görkezmelere eýerip, ýumurtgalar elmydama ajaýyp taýýarlanar.Softumşak, orta, gaty gaýnadylan, balykly, buglanan ýumurtga, gök önümler we köfte birnäçe minutyň içinde ýasalyp bilner.Maslahat: Ölçeg käsesi haýsy ýumurtga ýasamak isleseňiz, näçe suw goýmalydygyny aýdýar.Diňe lezzetli we ýokumly ertirlikden lezzet alyň!
  • Sevenedi ýumurtga / on dört ýumurtga kuwwaty we çydamly material: qualityokary hilli poslamaýan polat ýumurtga saklaýjy gap, iýmit derejesindäki materialdan ýasalýar. Eggumurtga gazany poslamaýan, çydamly we arassalamak aňsat.Sevenedi-on dört ýumurtga kuwwaty maşgalalaryň we ofis işgärleriniň isleglerini kanagatlandyryp biler.
  • Amatly we ygtybarly aýratynlyk: Nahar bişirmek üçin aňsat we amatly.Başlamak üçin açmak / öçürmek düwmesini basyň, awtomatik ýapmak funksiýasy aşa köp iýmegiň öňüni alýar we howpsuz ulanylmagyny üpjün edýär.Bu ajaýyp ýumurtga öndüriji, durmuşyňyzyň hilini ýokarlandyrmaga kömek eder.
  • Pikirli we giňişligi tygşytlaýan dizaýn: Döwrebaplaşdyrylan dizaýn, lýubkany arassalanyňyzda barmaklaryňyzyň agyrmagynyň öňüni alyp biler.Göçme bug bugy ýeňil we öýüňizde saklamak aňsat.
  • 100% kanagatlanarly müşderi hyzmaty: 100% kanagatlandyrmagyňyz iň esasy meseledir.Şükür güni, Çirstmas, Doglan gün ýa-da başga aýratyn günlerde sowgat almak üçin pikiriňizi dynç alyň.Eggumurtga bişirijisini nädip ulanmalydygy barada has giňişleýin maglumat üçin Ulanyjy görkezmesini almak üçin aşak aýlaň.
 • Spadger Portable Collapsible Elektrik çäýnegi Iýmit derejeli silikon gyzgyn suw gazany çalt gaýnadýan syýahat elektrik suw çüýşesi

  Spadger Portable Collapsible Elektrik çäýnegi Iýmit derejeli silikon gyzgyn suw gazany çalt gaýnadýan syýahat elektrik suw çüýşesi

  Spadger Travel Foldable Electric Kettle, Kofe çaýy üçin çöküp bilýän suw gazany - Iýmit derejeli silikon 600ML

  Model: I25
  Kuwwaty: 100-240V, 50 / 60Hz 245W / 700W
  Göwrümi: 600ML
  Garnituralar: bukulýan käse, öwrüji wilka, suw geçirmeýän ammar, aşaklaýjy serişde
  Gaplamak: reňk gutusy + goňur karton

  Funksiýa we artykmaçlyk

  1. Mikrokompýuter duýgur ekrana gözegçilik, suw gaýnatmak, deklorizasiýa, süýdüň gyzmagy we ýylylygy tygşytlamak ýaly köp funksiýa
  2. Howpsuzlyk çaga iýmit silikon materialy, ýokary temperatura çydamly, zäherli däl
  we tagamsyz, 304 iýmit derejeli poslamaýan polat
  3. Ownuk ululyk, aýratyn tok şnury, götermek aňsat
  4. 100-240V uniwersal naprýa .eniýe, akylly kesgitleýji wyklýuçatel
  5. Mugt 280ml eplenýän käse, öwrüji wilka we suw geçirmeýän ammar
  6. Heatylylygy tygşytlamagy dowam etdiriň, 30-90 arasynda saýlaň

   Bu element hakda

  • 【Temperatura gözegçilik çäýnegi temperature Temperaturany sazlamak düwmesi bolan spadger kiçi çaý çaýymyz, suwuň temperaturasyny zerurlyga görä sazlap bilersiňiz. Kofe, çaý, süýt, öçürmek we ýylylygy tygşytlamak düwmesi.
  • Act Ykjam we göçme M Mini Mini Elektrik Çäýnegimiz, ýer tygşytlamak we saklamak aňsat, çadyr we syýahat bukjasy / goş-golamlary ýykmak üçin, aýrylýan tok şnuryny ýykmak üçin niýetlenendir.0.6L suw dolduryp we gaýnadyp bilersiňiz. Fermuar saklaýan halta bilen girdeji, nirä barsaňyzam ajaýyp. Kempiriňiz üçin birini satyn almak hökman gowy zat.
  • Fe Howpsuz material】 Spadger Portable Electric Kettle korpusy BPA mugt iýmit derejeli silikon materialdan ýasalýar.Atingyladyş plastinkasy we çäýnek gapagy 304 poslamaýan polatdan, poslamaýan.
  • 【Howpsuzlyk aýratynlyklary】 Bu elektrik suw çäýnegi, gury gaýnamagyň öňüni almak üçin suw galmadyk ýagdaýynda awtomatiki usulda öçýär. Doly howpsuzlygyny üpjün etmek üçin berk gapak gulpy.

  【Doly naprýa .eniýe】 110V-220V doly naprýa .eniýe elektrik çüýşämizi syýahat, iş ofisi, açyk meýdanda bütin dünýäde ulanmaga mümkinçilik berýär

 • Kofe çaýy çalt suw gaýnatmak üçin göçme bukulýan elektrik çüýşesi çöküp bilýän suw gazany

  Kofe çaýy çalt suw gaýnatmak üçin göçme bukulýan elektrik çüýşesi çöküp bilýän suw gazany

  Kofe çaýy çalt suw gaýnatmak üçin göçme bukulýan elektrik çüýşesi çöküp bilýän suw gazany

  Model: I10
  Funksiýa: gaýnag suw, ýylylygy tygşytlamak
  Kuwwaty: 220-240V 600W
  Göwrümi: 600ML
  Garnituralar: bukulýan käse, suw geçirmeýän ammar, peseldiji serişde
  Gaplamak: reňk gutusy + goňur karton

  Funksiýa we artykmaçlyk

  1. Düwmeleri dolandyrmak, ýylylygy tygşytlamak
  2. Howpsuzlyk çaga iýmit silikon materialy, ýokary temperatura garşylyk, zäherli we
   tagamsyz;304 iýmit derejeli poslamaýan polat
  3. 3 sekuntda amatly çalt bukulmak, aýrylýan tok şnury, kiçi göwrümli, götermek aňsat
  4. Gury ýanmakdan awtomatiki öçürmek
  5. Mugt 280ml eplenýän käse we suw geçirmeýän ammar
  6. Upperokarky açyk dizaýn, arassalamak aňsat

  Bu element hakda

  • Elektrik çäýnegi, bukulýan dizaýny sebäpli syýahat edeniňizde daşamak gaty amatly we ýeňil, gaplanylanda köp ýer tygşytlaýar.
  • Eplenip bilinýän çäýnek kempirinde, goşmaça howpsuzlyk üçin gaýnag gury gorag we gyzgynlykdan goramak aýratynlyklary bar.Çäýnäni eplemezden ýa-da goş-golamyňyza salmazdan ozal garaşyň.
  • Islän ýeriňize alyp barmaga mümkinçilik berýän akylly buklama dizaýny bilen, çöküp bilýän syýahat çäýnegi bilen ýolda dogry çaý ýa-da kofe taýýarlamak üçin enjamlaşdyrylan, kempir, ýalpyldawuk ýa-da kempir awtoulag ýolunda bolsun.
  • “Spadger” bukulýan elektrik çäýnek bedenimiz, suwuň iň az mukdary we iň ýokary suw mukdary bilen bellenýär, bu suwy aňsatlyk bilen gaýnatmaga we aşa köp ýa-da az suw goşmazlyga mümkinçilik berýär.Çäýnek 230 Selsiýa çenli çydap bilýär.Wilka şnury aýrylýar we ulanylmaýan wagty islendik wagt aýrylyp bilner.

  Bir düwme dizaýny: Işlemek aňsat, düwmä basyň, şonda suw 3-5 minutda gaýnadylar, 75 gradusdan pes temperatura bolansoň, suw öz-özüni gyzdyrar.

 • Elektrik çäýnegi 600ML bukulyp bilinýän kiçijik elektrik çäýnek BPA-da göterip bolmajak göçme gyzgyn suwly çäýnek

  Elektrik çäýnegi 600ML bukulyp bilinýän kiçijik elektrik çäýnek BPA-da göterip bolmajak göçme gyzgyn suwly çäýnek

  Elektrik çäýnegi 600ML bukulyp bilinýän kiçijik elektrik çäýnek BPA-da göterip bolmajak göçme gyzgyn suwly çäýnek

  Model: I4
  Kuwwaty: 100V-240V 50 / 60Hz 245W - 700W
  Göwrümi: 600ML
  Garnituralar: bukulýan käse, öwrüji wilka, suw geçirmeýän ammar, aşaklaýjy serişde
  Gaplamak: reňk gutusy + goňur karton

  Funksiýa we artykmaçlyk

  1. Mikrokompýuter duýgur ekrany dolandyrmak, suwuň gaýnadylmagy, deklorinasiýa, süýdüň gyzmagy we ýylylygy tygşytlamak ýaly birnäçe funksiýa
   2. Howpsuzlyk çaga iýmit silikon materialy, ýokary temperatura çydamly, zäherli we
   tagamsyz, 304 iýmit derejeli poslamaýan polat
   3. Ownuk ululyk, aýratyn tok şnury, götermek aňsat
   4. 100-240V uniwersal naprýa .eniýe, akylly kesgitleýji wyklýuçatel
   5. Mugt 280ml eplenýän käse, öwrüji wilka we suw geçirmeýän ammar
   6. Akylly ýylylygy tygşytlamagy dowam etdiriň, islegiňize görä 30-90 dereje saýlaň
   7. Guramaga garşy gorag

  Göçme ululygy: apsygylyp bilinýän çäýnegiň eplenen ululygy 600ML kiçi. Elektrik çäýnegi sumkasyna asyp ýa-da çemodanda saklap bolýar, kän ýer tutmaz.Syýahat söýýän bolsaňyz, göçme çäýnek syýahata gideniňizde ajaýyp ýoldaşdyr.Şeýle hem, iş, umumy ýaşaýyş jaýy, motorhome we ş.m. üçin ajaýyp…

  5 funksiýany saýlamak: “Spadger Electric Kettle”, suwuň temperaturasyny we işleýiş wagtyny bilmek üçin wagt ekrany bolan akylly dolandyryş paneli bilen enjamlaşdyrylandyr.Dürli funksiýalary saýlamak üçin panele degip bilersiňiz we belleniş wagtyny we iş wagtyny islegiňize görä saýlap bilersiňiz.

  BPA-dan boş material: - Spadger Elektrik bukulýan çäýnek bedeninde BPA-da erkin silikon, ýyladyş plastinkasy we syýahat çäýneginiň içki gapagy, içgiňiziň sagdyn bolmagyny üpjün edýän 304 iýmit derejeli poslamaýan polatdan ýasalýar.

  Amatly dizaýn: Aýrylyp bilinýän tok şnuryny çäýnek korpusyndan aýryp bolýar we suw saklamak, götermek we guýmak üçin has amatly tutawajyň bukulyp bilner.Bu çäýnek mahmal sumka bilen gelýär we aňsatlyk bilen götermek üçin çäýnegi bukanyňyzdan soň, ony mahmal halta salyp bilersiňiz.Çäýnäni aňsatlyk bilen arassalamak üçin suw çäýneginiň giň diametri bar.

  Howpsuzlyk dizaýny: Çaý çaýhanamyzda, bu kiçi enjamy ulananyňyzda howpsuzlygy üpjün edýän gyzgyn we gaýnadylan gorag aýratynlyklary bar.Eger bukulýan çäýnekde suw ýeterlik bolmasa, gaýnag gury gorag elektrik toguny awtomatiki öçürer.Mundan başga-da, kiçijik çäýnegiň güýji 700W bolup, 5 minut töweregi suw gaýnadýar.

 • Howa guradyjy, spadger 3L kiçi howa guradyjy, 5-den az ýagly howa guradyjy, 1400W howa guradyjy peçli pizza bişiriji, ýelmeýän gowurma sebedi, ýylylygy goramak, taýmer + temperatura gözegçilik howa sowadyjylary

  Howa guradyjy, spadger 3L kiçi howa guradyjy, 5-den az ýagly howa guradyjy, 1400W howa guradyjy peçli pizza bişiriji, ýelmeýän gowurma sebedi, ýylylygy goramak, taýmer + temperatura gözegçilik howa sowadyjylary

  Howa guradyjy, spadger 3L kiçi howa guradyjy, 5-den az ýagly howa guradyjy, 1400W howa guradyjy peçli pizza bişiriji, ýelmeýän gowurma sebedi, ýylylygy goramak, taýmer + temperatura gözegçilik howa sowadyjylary

  3L kiçi howa guradyjy fransuz gowurmasy, panjara, balyk, kepir, towuk, hoz, mangal, ýumurtga sarymsagy, kartoşka bolup biler.ýag goşmagyň zerurlygy ýok, saglyk durmuşy üçin peýdaly

  Model belgisi: 1-nji sorag
  Funksiýalary: Fransuz gowurmalary, biftek, deňiz önümleri, towuk, kartoşka, panjara, hoz we ş.m.

  Kuwwaty: 1400W
  Göwrümi: 3.0L
  Garnituralar: raf

  Wagt kesgitlemesi: 0-60min

  Temperaturanyň sazlanylyşy: 80-200 dereje

  1. Ulanmak üçin ygtybarly: Spadger howa guradyjy, beýleki howa sowadyjylaryň izolýasiýa täsirini iki esse köpeldýän PP super izolýasiýa materialyny kabul edýär.Mundan başga-da, önümi ulanmagyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin aşa gyzmagy we awtomatiki öçürmek goragyny gurduk.

  2.360 ° Hat-da ýyladyş: 1400W ýokary kuwwatly spadger howa guradyjy, 360 ° gyzgyn howa ýokary tizlikli aýlanyş, gowurmagyň ýerine ýokary temperaturaly howa ýylylygy, hatda ýyladyş, pes kalorly ýeňil iýmit ýagyň agramyny azaldýar.

  Özbaşdak taýýarlanylýan nahar: Iki düwme dizaýny, 0 dereje 200 dereje, barmaklaryňyzyň ujunda temperatura gözegçilik.1-60 minut wagt, takyk temperatura we wagt gözegçiligi, dürli ingredientleriň şahsy bişirilmegi.

  3. 5-den 1: Spadger howa guradyjy, peç, tost, hoz maşyn, mikrotolkun, elektrik bişirmek üçin tarelka funksiýasy, bişirilen towuk ganatlaryny, çörek, tar, pizza, hoz, barbekyu we beýleki gurme iýmitleri, sagdyn we ýagsyz rahatlykda köp iýiň.

  4. Arassalamak aňsat: Çelek bölünen dizaýny, sökmek we ýuwmak üçin has amatly.Nahar bişirilende taýak däl örtük, taýak däl pan, ýadaw galyndylary we arassalamagy ýok edýär.

  5.Multifunction-fransuz gowurmalary, biftek, deňiz önümleri, towuk, kartoşka, panjara, hoz we ş.m. 2. Düwürtige yzygiderli gözegçilik edilýär we işlemek amatly.3. Dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin gowurmaly we iki gatda gowurmaly
  ingredientler
  6. Bir açar amal, takyk temperatura gözegçilik, has ýakymly iýmit
  7. Kosmos kapsulasynyň daşky görnüşi dizaýny, kiçi göwrümi, ajaýyp öndürijiligi
  8. Ümsüm dizaýn, nahardan arkaýyn lezzet alyň
  9. Öçürmek ýady funksiýasy

 • Täze model 5L kuwwatlylygy 304 Poslamaýan içerki gaz elektrik termo gazany

  Täze model 5L kuwwatlylygy 304 Poslamaýan içerki gaz elektrik termo gazany

  1. 1. Önümçilik maglumatlary Elektrik çäýnek küýzesi
  2. 2.Item belgisi: 906A
  3. 3. Amaly kuwwaty: 5.0L
  4. 4. Aýratynlygy kesgitlemek: 5.0L
  5. 5. ingaşaýyş jaýy: Plastiki ýaşaýyş jaýy
  6. 6. Içki: 304 poslamaýan polatdan ýasalan gap
  7. 7. Reňk: Ak / Gara
  8. 8. Önümiň ululygy (mm): 278 * 208 * 370
  9. 9. Sowgat gutusy (mm): 326 * 256 * 430mm
  10. 10.GW: 3.9KGS
  11. 11.NW: 3.3KGS
  12. 12.PCS / CTN: 4PCS / CTN
  13. 13. Makullamak: CB / CE
 • Gyzgyn satuw elektrik çalt ýumurtga gazany SUS304 iki gat ýumurtga bişiriji 1-14 ýumurtga

  Gyzgyn satuw elektrik çalt ýumurtga gazany SUS304 iki gat ýumurtga bişiriji 1-14 ýumurtga

  1. 110V / 230V AC 50Hz 360W
  2. Coverokarky gapak (PP)
  3. Önümiň ululygy: 198 * 177 * 270mm
  4. Wagt görkeziji(0-30 minutdan wagt bellemek)
  5. SUS304 Poslamaýan ýyladyş plastinkasy
  6. Bir gezekde 1-den 14-e çenli ýumurtga bişirmek üçin,
  7. Şol sanda ölçeg käsesi
  8. Poslamaýan polatdan ýyladyş plastinkasy
  9. Nahar bişirmek1- 14 ýumurtga
  10. Easyeňil arassalamak üçin aýrylýan gapak we ýumurtga gapagy
 • Lomaý goşa gatlak kiçi ýumurtga bişiriji elektrik ýumurtga gazany

  Lomaý goşa gatlak kiçi ýumurtga bişiriji elektrik ýumurtga gazany

  1.220V AC 50Hz 360Wýumurtga bişiriji gazan
  2.Gaplaň (PP)) iki gatlak
  3. Önümiň ululygy: 198 * 177 * 270mm
  4.Timer kommutatory(0-30 minutdan wagt bellemek)
  5.304 Poslamaýan ýyladyş plastinkasy
  6. Bir gezekde 1-den 14-e çenli ýumurtga bişirmek üçin,
  7.Açyk PP ýokarky gapagy: Bir göz bilen nahar bişirmek prosesi
  8.Gaplaýyş çarçuwasy: Bugly ýumurtga we gapda ýerleşdirilen her dürli iýmit
  9. Poslamaýan polatdan ýyladyş plastinkasy: SUS304 Gowy ýylylyk geçirijiligi bilen ýokary hilli poslamaýan polat
  10. Wagtlaýyn düzmek: dürli iýmitlere görä wagt kesgitläp biler
  11. Ölçeg käsesi: Ölçeg boýunça dürli nahar bişirmek derejesindäki ýumurtgalary gaýnatmak üçin suw goşuň

 • 0.8L Elektrik borosilikat aýna tebigy saglyk küýzesi köp funksiýaly saglyk çäýnekleri

  0.8L Elektrik borosilikat aýna tebigy saglyk küýzesi köp funksiýaly saglyk çäýnekleri

  • 1.Kapicty: 0.8L

  • 2. Güýç: 800W
  • 3. Gaty berk aýna panelinde elektroniki duýgur dolandyryş.
  • 4.Multi-funksiýaly 6 reesim: 3 temperaturany saýlamak (40/60/100 ℃) we 3 demleme wagtyny saýlamak (10/45 / 90min) 24 sagat dowam edýär.
  • 5.0.8L kiçi göwrümli, öýde ulanmak ýa-da ofisde ulanmak üçin göçme çäýnek.5.
 • Wakuum elektrik nahary gutusy

  Wakuum elektrik nahary gutusy

  • 1. Wakuum nahar gutusyny täze saklamak

  • 2.Model belgisi: F70
  • 3. Kuwwatlylygy: 650ML
  • 4.Spec: Iýmit derejesi PP, elektrik üpjünçiliginiň zerurlygy ýok
  • 5.Wakuum nasos spes: 5V 1A, batareýanyň kuwwaty: 700mah
  • 6. Önümiň ululygy: 243 * 97 * 135m
 • akylly vakuum 7L çydamly plastik tüwi çelegi has baý guty tüwi saklaýan guty Gowy

  akylly vakuum 7L çydamly plastik tüwi çelegi has baý guty tüwi saklaýan guty Gowy

  • Hil 7L Akylly ammar barreli wakuum tüwi barrel gutusyDC: 3.7V

  • Göwrümi: 7L
  • Giriş: 5V, 1A
  • Kuwwaty: 5W
  • Önümiň ululygy: φ 230 * 218,5 mm
 • Gaýtadan zarýad berilýän simsiz elektrik nahary gutusy Iýmit ýylylygy

  Gaýtadan zarýad berilýän simsiz elektrik nahary gutusy Iýmit ýylylygy

  • Gaýtadan zarýad berilýän simsiz elektrik nahary gutusy

  • Model:F72
  • Giriş naprýa: eniýesi:17V
  • Bahalandyrylan güýç:50W
  • Göwrümi:1L
  • Batareýanyň kuwwaty:2200mAh
  • Önümiň ululygy:243 * 99 * 125mm
  • Garnituralar:devider, adapter
  • Reňk görnüşleri:Ak, gyrmyzy
  • Zarýad beriş wagty:2 sagat
12Indiki>>> Sahypa 1/2