akylly vakuum 7L çydamly plastik tüwi çelegi has baý guty tüwi saklaýan guty Gowy

Gysga düşündiriş:

 • Hil 7L Akylly ammar barreli wakuum tüwi barrel gutusyDC: 3.7V

 • Göwrümi: 7L
 • Giriş: 5V, 1A
 • Kuwwaty: 5W
 • Önümiň ululygy: φ 230 * 218,5 mm

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 • 1. Wakuum çyglylygy, galyndy we mör-möjeklere garşy subutnama: wakuumy täze saklaýan, çyglylyga we mör-möjeklere garşy, tegelek barrel bedeni, sahy we edepli;

 • 2. Başlamak düwmesiniň dizaýny: wakuumy bir gezek basyň we gapagy açyň (basyş ýeňilleşdiriji);
 • 3. Akylly hemişelik basyş: basyşy akyl bilen gözegçilik ediň we otrisatel basyşy 15 kPa-dan ýokary saklaň;
 • 4. Ajaýyp barrel: 7L göwrümli barrel, giňişlikden peýdalanmak 85% -e çenli;
 • 5. Uzak garaşma wagty: oturdylan zarýad berilýän litiý batareýasy magnit zarýad beriji sim bilen enjamlaşdyrylandyr.Nazary garaşma wagty takmynan 40 gün, ony tegelek görnüşde dolduryp bolýar
 • Tutga görnüşli gapak we uly açyklyk, bir el bilen işlemek üçin gaty amatly.we amatly ölçeg käsesi iýmitleri aňsatlyk bilen çykarmaga mümkinçilik berýär.Arassa bazasy, amatly iýmit dolandyryşy üçin mazmuny bir göz bilen kesgitlemäge mümkinçilik berýär.
 • Tüwi saklaýan gap, ýokary derejeli iýmit PP materialyndan ýasalýar.Sagdyn we uzak iýmit saklamak üçin rahatlyk.Örtük, çyglylyga we tozan geçirmeýän we iýmitiň täzeleniş möhletini uzaldyp bilýän iýmit derejeli PP material möhürleýji halkasy bilen doldurylýar.Iýmitlenmäni ýitgisiz gulplap biler we syçanlardan, mör-möjeklerden we beýleki zyýan berijilerden uzaklaşdyryp biler.Tüwi dispenseri ýokary hilli materiallardan ýasalýar, BPA-da ýok, zyýanly maddalar ýok
 • Howa geçirijilikli gapda a7Ltüwiniň kuwwaty(Kuwwaty dürli iýmit dykyzlygy bilen üýtgäp biler), tüwi, galla, un, däne, süle, makaron, noýba, öý haýwanlary we başga zatlary saklamak üçin ajaýyp.harytlar
 • Howa geçirijilikli un gapymyz, tutawajyň gapagyny basmak bilen howa geçirmeýän möhür döredýär.Çyglylygy we janly-jandarlary saklaň.(Tutagyň açyk we möhürlenmek üçin ulanylýandygyny, ýöne konteýner saklamak üçin ulanylýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň)
7L-6
7L-5
7L-4
7L-3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň