Gaýtadan zarýad berilýän simsiz elektrik nahary gutusy Iýmit ýylylygy

Gysga düşündiriş:

 • Gaýtadan zarýad berilýän simsiz elektrik nahary gutusy

 • Model:F72
 • Giriş naprýa: eniýesi:17V
 • Bahalandyrylan güýç:50W
 • Göwrümi:1L
 • Batareýanyň kuwwaty:2200mAh
 • Önümiň ululygy:243 * 99 * 125mm
 • Garnituralar:devider, adapter
 • Reňk görnüşleri:Ak, gyrmyzy
 • Zarýad beriş wagty:2 sagat

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

  1. 1.buz kristal gutusyny holodilnikiň doňdurma bölümine 8 sagat öňünden goýuň
  2. 2.önümi durnukly we tekiz stoluň üstünde goýuň
  3. 3.interleýeri gutujyga ýerleşdiriň (nahary aýyrmak zerurlygy ýok bolsa) \
  4. 4.gutujyga degişli mukdarda iýmit goýuň
  5. 5.gutynyň gapagynda relýef klapanyny açyň
  6. 6.gutynyň gapagyny ýapyň
  7. 7.relýef klapanyny ýapyň
  8. 8.gutyny kontrolda ýerleşdiriň
  9. 9.öňünden doňan buz kristal gutusyny gutynyň gapagyna goýuň
  10. 10.ýokarky gapagy ýapyň we iki tutawajy berkidiň
  11. 11.dolandyryş panelini açmak ýa-da ýapmak üçin slaýderi süýşüriň
  12. 12.islendik ýerde ýyly sagdyn nahar: Mikrotolkun gerek däl.Elmydama GO-da we sowukdan ýa-da çalt nahardan ýadadyňyzmy?Indi öýde / ofisde ýa-da 110 / 220V / 1 ulanyp, gowulandyrylan 50W çalt ýyladyş ulgamy bilen elektrik ýyladyş nahary gutusyny dakyň we gyzdyryň.7V tok kabelleri.Öýde ýasalan ýyly we sagdyn iýmitlerden lezzet alyň ..
  13. 13.100% kanagatlandyrma kepilligi: Awtoulag we öý üçin iýmitimiz has ýylydyr, çorbalar we naharlar üçin ajaýyp.Nahar gutymyz ýokary temperatura çydamly, çydamly we 100% howpsuz .Biziň hödürleýän önümlerimiziň arkasynda durýarys.Müşderi goldaw toparymyz, 100% kanagatlanýançaňyz dynç almaz.
  14. 14.Portable we arassalamak aňsat: awtoulag üçin göçme mikrotolkun 304 poslamaýan polatdan aýrylýan gap bilen gelýär, arassalamak we gap-gaç ýuwmak üçin amatly.Daşarky günortanlyk gutyny suw bilen ýuwmaň.
  15. 15.Satyn alyň, söýüň, sowgat beriň:Husriňiz, söýgüliňiz, kakaňyz we dostuňyz üçin ýa-da ýolda özüňiz üçin ajaýyp sowgat gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň we bu termiki günortanlyk gutyny CART-a goşuň.Olar muny söýmekçi.Häzir KARTA goşuň!
F72 (5)
F72 (4)
F72 (3)
F72 (2)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary