13-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 15-nji oktýabr-24-nji oktýabr

132-nji Hytaý import we eksport ýarmarkasy (“Kanton ýarmarkasy”) 2022-nji ýylyň 15-nji oktýabryndan 24-nji oktýabry aralygynda 10 günüň dowamynda onlaýn ýagdaýda geçiriler.Harytlary onlaýn görkezmek, gyssagly aragatnaşyk, söwda deňeşdirmesi, konferensiýa hyzmatlary we ş.m. 5 aýdan 2023-nji ýylyň 15-nji martyna çenli uzaldar.
Kanton ýarmarkasy HHR-iň Söwda ministrligi we Guangdong welaýatynyň halk hökümeti tarapyndan bilelikde gurulýar we Hytaýyň Daşary söwda merkezi tarapyndan gurnalýar.Iň uzyn taryhy, iň uly göwrümi, iň doly sergi görnüşi, alyjylaryň iň köp gatnaşmagy, alyjylaryň çeşmesiniň iň giň ýaýramagy we Hytaýda iň uly söwda dolanyşygy bolan giňişleýin halkara söwda çäresi hökmünde Kanton ýarmarkasy Hytaýyň nomeri hökmünde kabul edildi. 1 ýarmarka.
Hytaý üçin dünýä üçin ýokary derejeli açylyşy we halkara söwda hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin platformalaryň biri hökmünde Kanton ýarmarkasy kärhanalara has gowy işlemäge, daşary söwdanyň durnuklylygyny we hilini ýokarlandyrmaga, daşary söwda senagaty zynjyryny we üpjünçilik zynjyryny durnuklaşdyrmaga kömek eder. .Guramaçy sergä gatnaşyjylar we söwdagärler üçin has gowy we has amatly hyzmatlary bermäge çalyşar.Polşanyň kärhanalaryny we söwdagärlerini sergä işjeň gatnaşmak, gepleşikler we satyn almak üçin hoş geldiňiz.132-nji kanton ýarmarkasyna hoş geldiňiz
132-nji kanton ýarmarkasyna gatnaşdyk we “Spadger” markamyz bu onlaýn kanton ýarmarkasynda, ýumurtga gazanynda, elektrik nahary gutusynda, elektrik saglyk çäýneginde we beýleki käbir öý enjamlary önümlerinde köp önümleri görkezýär.Täze önümlerimizi “azyk ýyly plastinka, Wakuum Ricer gutusy, miwe we gök önüm ýuwujy we ş.m. hödürledik, önümlerimiz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, www.ihomespadger.com web sahypamyzda doly önümleri tapyp bilersiňiz, iň gyzykly önümleriňizi saýlaň , islegleriňizi, mukdaryny, reňkini we beýleki spesifikasiýalaryny aýdyň, biz sizi goldamaga synanyşyp bileris


Iş wagty: Noýabr-09-2022